PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE – NOWE PRZEPISY, NOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

Miejsce szkolenia:

SZKOLENIE ON-LINE

🗓️ Termin:

8 września 2020

Czas:

8 godzin

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie – nowe przepisy, nowe uprawnienia i obowiązki

Szkolenie adresowane jest do członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych; przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację procedury Niebieskiej Karty:

 • pracowników ośrodków pomocy społecznej,
 • przedstawicieli Policji,
 • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych,

a także do innych osób, które trudnią się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracą z osobami doznającymi przemocy i sprawcami przemocy.

Szkolenie wynika z potrzeby przygotowania członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w szczególności policjantów, do realizacji zadań w zakresie nowych uprawnień, wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawy wprowadza wiele zmian do porządku prawnego, które to zmiany mają za zadanie ochronę ofiary przemocy w rodzinie.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, dla stworzenia skutecznego systemu ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, wprowadza się odrębne postępowania sądowe w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz o zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Na mocy ww. ustawy przyznano nowe, szerokie uprawnienia Policji i żandarmerii wojskowej – wydawanie natychmiastowych nakazów opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania. Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Do procedury Niebieskiej Karty włącza Żandarmerię Wojskową.

Nowe przepisy wchodzą w życie 29 listopada 2020 r.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – szczegóły kursu

1. Wprowadzenie odrębnych postępowań w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia:

 • wszczęcie postępowania – na wniosek czy z urzędu?,
 • forma wniosku
 • problem z pojęciem „bezpośredniego otoczenia mieszkania” oraz pojęciem „zbliżania się”,
 • procedura sądowa i terminy sądowe,,
 • wykonalność orzeczeń sądu,
 • wpływa nowych procedur na działanie zespołów interdyscyplinarnych,

2. Postępowanie zabezpieczające w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia:

 • wprowadzenie uproszczeń w postępowaniu zabezpieczającym,
 • procedura sądowa i terminy sądowe,
 • wykonalność orzeczeń sądu,

3. Nowe uprawnienia policji oraz żandarmerii wojskowej – wydawanie natychmiastowych nakazów opuszczenia lokalu lub zakaz zbliżania:

 • zasady wydawania nakazów i zakazów,
 • nowe obowiązki funkcjonariuszy Policji i żandarmów,
 • przesłuchanie zgłaszającego w charakterze świadka, w tym przesłuchanie małoletniego,
 • czas obowiązywania nakazów,

4. Żandarmeria wojskowa w procedurze Niebieskiej Karty

5. Nowelizacja kodeksu wykroczeń

6. Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

7. Wpływ wprowadzonych zmian na pracę zespołów interdyscyplinarnych.

8. Zasady stosowania nowych przepisów:

 • wejście w życie przepisów

9. Wpływ koronawirusa na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

10. Analiza orzecznictwa, dyskusja.

Szkolenie skierowane jest do:

 • członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w szczególności pracowników ośrodków pomocy społecznej, funkcjonariuszy policji
 • osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • poszukujących wiedzy na temat najnowszych zmian w prawie

Korzyści z szkolenia

 • analiza proponowanych zmian w przepisach
 • wiedza przekazana w przystępny sposób
 • praktyczna wiedza dotycząca prowadzenia procedury Niebieskiej Karty
 • szeroki wachlarz przykładów z praktyki sądowej
 • materiały do wykorzystania w codziennej pracy
Niebieska karta

Broszura szkolenia

Formularz pisemny

Cena szkolenia

Dla uczestników:

 • materiały dydaktyczne i materiałów piśmienniczych
 • imienne certyfikatów ukończenia szkolenia
 • poszkoleniowy kontakt z trenerem

Rabaty: 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

💵 Cena szkolenia:

400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł brutto
400,00 zł + VAT ZW = 400,00 zł brutto*

* Cena w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Masz pytania odnośnie szkolenia?

Zadzwoń lub napisz do nas

e-mail: kontakt@pep-edu.pl

tel. 737 874 614
tel. 603 801 618

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Nowe przepisy, nowe uprawnienia i obowiązki. Analiza zmian.
8 września 2020 r. szkolenie on-line
Cena za uczestnika 400,00 netto + 23% VAT

Aby wysłać zgłoszenie, proszę wypełnić wszystkie pola

Dane zgłaszającego

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

E-mail osoby zgłaszającej:

Stanowisko:

Dane do faktury

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Dane osoby (1)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (2)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (3)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:


Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że ww. szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu, dlatego korzystamy z przysługującego nam zwolnienia z VAT.

TAK (jeżeli podlega zwolnieniu z VAT 23%)NIE (jeżeli nie podlega zwolnieniu VAT 23%)

Warunki dokonania zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność za udział w szkoleniu powinna być zrealizowana nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia w formie przedpłaty na konto bankowe.
2.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy w szczególności w sytuacji: nie zebrania grupy i niedyspozycji trenera. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i akceptuję treści w nim zawarte.

Regulamin

Aby wysłać zgłoszenie proszę zaznaczyć wszystkich pola do akceptacji