Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Analiza wybranych zagadnień. Omówienie proponowanych zmian w prawie.

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz

🗓️ Termin:

zawieszone z powodu COVID – 19

Czas:

Miejsce szkolenia: Toruń

🗓️ Termin:

zawieszone z powodu COVID – 19

Czas:

✅ Miejsce szkolenia: Grudziądz

🗓️ Termin: 

zawieszone z powodu COVID – 19

Czas:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Szkolenie adresowane jest do członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych; przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację procedury Niebieskiej Karty:

 • pracowników ośrodków pomocy społecznej,
 • przedstawicieli Policji,
 • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych,

a także do innych osób, które trudnią się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracą z osobami doznającymi przemocy i sprawcami przemocy.

Omówione zostaną wybrane zagadnienia związane z realizacją procedury Niebieskiej Karty, stwarzające istotne wątpliwości w praktyce, w szczególności kwestia rozróżnienia przypadku przemocy od przypadku konfliktu rodzinnego, problem odpowiedzialności osób tworzących lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie za niedopełnienie obowiązków (za zaniechanie poinformowania o przestępstwie) oraz problem powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, grup roboczych, pracowników ośrodków pomocy społecznej na świadków w postępowaniach  sądowych, w sprawach cywilnych i karnych.

Co przeanalizujemy na naszym szkoleniu z przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

Przeanalizowany zostanie problem ochrony dokumentacji oraz danych gromadzonych w związku z realizacją procedury Niebieskiej Karty, w szczególności w kontekście RODO oraz zmian jakie weszły w życie w maju tego roku (dotyczące zasad udostępniania dokumentacji).

Przeanalizowane zostaną najnowsze oraz proponowane zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Chodzi przede wszystkim o analizę najważniejszych założeń projektu o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz założeń projektu tzw. ustawy antyprzemocowej (w tym nowe uprawnienia dla Policji, nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się do mieszkania, szybkie terminy sądowe).

Na spotkaniu omówimy zagadnienia prawa rodzinnego, szczególnie istotne z punktu widzenia osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaprezentowane zostaną także plany znowelizowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (zmiany w dotyczące m. in. opieki naprzemiennej nad dzieckiem, sankcji za nieprzestrzeganie orzeczeń sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, alimentacji, w tym nakazowego postępowania alimentacyjnego, rodzinnego postępowania informacyjnego jako elementu obowiązkowego poprzedzającego rozwód).

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – szczegóły kursu

1. PRZEMOC W RODZINIE A KONFLIKT

 • rozróżnienie przypadków przemocy w rodzinie i konfliktu
 • próba zdefiniowania konfliktu
 • konflikt w kontekście procedury Niebieskiej Karty oraz w orzecznictwie sądowym

2. PRAWNY OBOWIĄZEK REAGOWANIA NA PRZEMOC

 • analiza wybranych przepisów (art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 231 i 240 KK oraz art. 304 KPK) w kontekście odpowiedzialność służb za niepodejmowanie działań
 • przypadki niedopełnienia obowiązków oraz konsekwencje prawne – analiza wybranych przypadków

3. NIEBIESKA KARTA JAKO DOWÓD W POSTĘPOWANIACH

 • wnioski o wydanie dokumentacji z procedury NK
 • pełnomocnik w procedurze NK – zasady dopuszczania do udziału w posiedzeniu ZI pełnomocnika osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy lub pełnomocnik osoby doświadczającej przemocy w rodzinie
 • wykorzystanie dokumentacji zgromadzonej w ramach procedury NK w postępowaniu cywilnym (w sprawach o rozwód, w sprawach rodzinnych, opiekuńczych),
 • wykorzystanie dokumentacji zgromadzonej w ramach procedury NK w sprawach karnych
 • członkowie ZI i GR jako świadkowie w sprawach karnych i cywilnych, zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. RODO W PROCEDURZE NIEBIESKIEJ KARTY

 • analiza przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • analiza ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. PLANY ZNOWELIZOWANIA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE. PROJEKT USTAWY ANTYPRZEMOCOWEJ AUTORSTWA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

 • analiza najważniejszych założeń projektu o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • analiza najważniejszych założeń projektu tzw. ustawy antyprzemocowej, w tym nowe uprawnienia dla Policji (nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się do mieszkania, szybkie terminy sądowe)

6. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO UŻYTECZNE  W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

 • analiza wybranych przepisów, praca na kazusach (m. in. rozwód i separacja, alimentacja, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, odpowiedzialność za długi małżonka)

7. NOWELIZACJA KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

 • opieka naprzemienna nad dzieckiem (przy rozwodzie, separacji, w przypadku rozstaniu rodziców)
 • sankcje za nieprzestrzeganie orzeczenia sądu / ugody sądowej w przedmiocie kontaktów z dzieckiem
 • zmiany w zakresie alimentacji: natychmiastowe świadczenia alimentacyjne ( alimenty z tabeli), alimenty dla dzieci do 25 roku życia, postępowanie nakazowe alimentacyjne
 • rodzinne postępowanie informacyjne jako obligatoryjne postępowanie poprzedzające rozwód i separację

8. ANALIZA ORZECZNICTWA, DYSKUSJA

Szkolenie skierowane jest do:

 • członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w szczególności pracowników ośrodków pomocy społecznej, funkcjonariuszy policji
 • osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • poszukujących wiedzy na temat najnowszych zmian w prawie

Korzyści z szkolenia

 • analiza proponowanych zmian w przepisach
 • wiedza przekazana w przystępny sposób
 • praktyczna wiedza dotycząca prowadzenia procedury Niebieskiej Karty
 • szeroki wachlarz przykładów z praktyki sądowej
 • materiały do wykorzystania w codziennej pracy
Niebieska karta

Broszura szkolenia

Formularz pisemny

Cena szkolenia

Dla uczestników:

 • materiały dydaktyczne i materiałów piśmienniczych
 • imienne certyfikatów ukończenia szkolenia
 • catering/ serwis kawowy
 • poszkoleniowy kontakt z trenerem

Rabaty: 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

💵 Cena szkolenia:

400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł brutto
400,00 zł + VAT ZW = 400,00 zł brutto*

* Cena w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Masz pytania odnośnie szkolenia?

Zadzwoń lub napisz do nas

e-mail: kontakt@pep-edu.pl

tel. 737 874 614
tel. 603 801 618

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Analiza wybranych zagadnień. Omówienie proponowanych zmian w prawie.
6 kwiecień 2020 r. Bydgoszcz
Cena za uczestnika 400,00 netto + 23% VAT

Aby wysłać zgłoszenie, proszę wypełnić wszystkie pola

Dane zgłaszającego

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

E-mail osoby zgłaszającej:

Stanowisko:

Dane do faktury

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Dane osoby (1)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (2)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (3)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:


Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że ww. szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu, dlatego korzystamy z przysługującego nam zwolnienia z VAT.

TAK (jeżeli podlega zwolnieniu z VAT 23%)NIE (jeżeli nie podlega zwolnieniu VAT 23%)

Warunki dokonania zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność za udział w szkoleniu powinna być zrealizowana nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia w formie przedpłaty na konto bankowe.
2.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy w szczególności w sytuacji: nie zebrania grupy i niedyspozycji trenera. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i akceptuję treści w nim zawarte.

Regulamin

Aby wysłać zgłoszenie proszę zaznaczyć wszystkich pola do akceptacji

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Analiza wybranych zagadnień. Omówienie proponowanych zmian w prawie.
10 kwiecień 2020 r. Toruń
Cena za uczestnika 400,00 netto + 23% VAT

Aby wysłać zgłoszenie, proszę wypełnić wszystkie pola

Dane zgłaszającego

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

E-mail osoby zgłaszającej:

Stanowisko:

Dane do faktury

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Dane osoby (1)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (2)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (3)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:


Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że ww. szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu, dlatego korzystamy z przysługującego nam zwolnienia z VAT.

TAK (jeżeli podlega zwolnieniu z VAT 23%)NIE (jeżeli nie podlega zwolnieniu VAT 23%)

Warunki dokonania zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność za udział w szkoleniu powinna być zrealizowana nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia w formie przedpłaty na konto bankowe.
2.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy w szczególności w sytuacji: nie zebrania grupy i niedyspozycji trenera. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i akceptuję treści w nim zawarte.

Regulamin

Aby wysłać zgłoszenie proszę zaznaczyć wszystkich pola do akceptacji

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Analiza wybranych zagadnień. Omówienie proponowanych zmian w prawie.
20 kwiecień 2020 r. Grudziądz

Cena za uczestnika 400,00 netto + 23% VAT

Aby wysłać zgłoszenie, proszę wypełnić wszystkie pola

Dane zgłaszającego

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

E-mail osoby zgłaszającej:

Stanowisko:

Dane do faktury

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Dane osoby (1)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (2)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (3)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:


Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że ww. szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu, dlatego korzystamy z przysługującego nam zwolnienia z VAT.

TAK (jeżeli podlega zwolnieniu z VAT 23%)NIE (jeżeli nie podlega zwolnieniu VAT 23%)

Warunki dokonania zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność za udział w szkoleniu powinna być zrealizowana nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia w formie przedpłaty na konto bankowe.
2.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy w szczególności w sytuacji: nie zebrania grupy i niedyspozycji trenera. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i akceptuję treści w nim zawarte.

Regulamin

Aby wysłać zgłoszenie proszę zaznaczyć wszystkich pola do akceptacji