Wyzwania stojące przed współczesną szkołą. Demoralizacja i przeciwdziałanie przemocy. Obowiązki przedstawicieli oświaty

Miejsce szkolenia: Toruń

🗓️ Termin:

zawieszone z powodu COVID – 19

Czas:

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz

🗓️ Termin:

zawieszone z powodu COVID – 19

Czas:

Wyzwania stojące przed współczesną szkołą – opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli oświaty – m. in. nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych.

Główny nacisk położony zostanie na problemy demoralizacji u młodzieży. Trudne środowisko, problemy wieku dojrzewania? Kłopoty i konflikty rodzinne?Bagatelizowanie niepokojących zachowań lub brak reakcji ze strony szkoły? Te rzeczy mogą prowadzić do dalszych konfliktów ucznia z prawem.

Podczas szkolenia omówione zostaną takie kwestie jak:

 • wiek odpowiedzialności dzieci i młodzieży za czyny karalne i demoralizację,
 • przebieg postępowania w sprawach o demoralizację (i rola przedstawicieli oświaty w tym postępowaniu),
 • środki karne jakie może wobec nieletnich zastosować sąd.

Ważną częścią szkolenia będzie omówienie zjawiska przemocy w rodzinie. Wskażemy na obowiązek przedstawicieli oświaty reagowania w przypadku podejrzenia wystąpienia takiej przemocy (tj. obowiązek wszczęcia procedury Niebieskiej Karty). Omówimy udział przedstawicieli oświaty w pracach zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Wyjaśniona zostanie istota procedury Niebieskiej Karty, to jak ta procedura przebiega krok po kroku.

W trakcie szkolenia przeanalizujemy przepisy istotne w kontekście odpowiedzialności za niepodejmowanie działań. Omówimy także kwestie innych trudności, z którymi boryka się współczesna szkoła, tj. problem przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy w różnych jej formach.

Dzięki naszemu szkoleniu zdobędziecie Państwo  dodatkową wiedzę pomocną do szybkiego i skutecznego działania, zapobiegania agresji i demoralizacji. Dowiecie się jak skutecznie reagować w przypadku wystąpienia w rodzinach uczniów przemocy w rodzinie. Otrzymacie Państwo wiedzę na temat przepisów, które nakładają na Was konkretne obowiązki, a także wiedzę na temat konsekwencji niedopełnienia tychże obowiązków.

Demoralizacja i przeciwdziałanie przemocy. Obowiązki przedstawicieli oświaty – szczegóły szkolenia

1. DEMORALIZACJA

 • wiek odpowiedzialności dzieci i młodzieży za czyny karalne i demoralizację
 • pojęcia ustawowe właściwe dla postępowania w sprawach nieletnich
 • postępowanie w sprawach o demoralizację
 • środki karne jakie może wobec nieletnich zastosować sąd
 • rola przedstawicieli oświaty w sprawach o demoralizację
 • profilaktyka oraz współpraca szkoły z Policją

2. PRZEMOC W RODZINIE

 • definicja przemocy w rodzinie
 • rodzaje przemocy w rodzinie
 • konsekwencje prawne stosowania przemocy w rodzinie
 • przemoc w rodzinie a konflikt (rozróżnienie przypadków przemocy w rodzinie i konfliktu, próba zdefiniowania konfliktu)

3. PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

 • czym jest procedura Niebieskiej Karty?, kto w niej uczestniczy?, na czym polega jej interdyscyplinarny charakter?
 • rola zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej
 • rola przedstawiciela oświaty w procedurze Niebieskiej Karty
 • procedura Niebieskiej Karty krok po kroku
 • znaczenie Niebieskiej Karty, Niebieska Karta jako dowód w postępowaniach: karnym, cywilnym, opiekuńczym

4. PRAWNY OBOWIĄZEK REAGOWANIA NA PRZEMOC

 • analiza wybranych przepisów (art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 231 i 240 KK oraz art. 304 KPK) w kontekście odpowiedzialność służb za niepodejmowanie działań
 • przypadki niedopełnienia obowiązków oraz konsekwencje prawne – analiza wybranych przypadków

 5. WŁADZA RODZICIELSKA

 • obowiązki i prawa rodziców
 • udzielenie pomocy rodzinie
 • wgląd w sytuację rodzinną dziecka

 6. INNE ZAGROŻENIA

 • przemoc rówieśnicza
 • cyberprzemoc

 7.ANALIZA ORZECZNICTWA, DYSKUSJA

Informacje organizacyjne

Szkolenie skierowane jest do:

 • nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, kuratorów,
 • osób rozpoczynających pracę w placówkach oświaty,

Korzyści z szkolenia

 • praktyczna wiedza przekazana w przystępny sposób
 • duża ilość przykładów z praktyki
 • materiały, które wykorzystasz w codziennej pracy
przemoc w szkole i rodzinie

Broszura szkolenia

Formularz pisemny

Kontakt

Cena szkolenia

Dla uczestników:

 • materiały dydaktyczne i materiałów piśmienniczych
 • imienne certyfikatów ukończenia szkolenia
 • catering/ serwis kawowy
 • poszkoleniowy kontakt z trenerem

Rabaty: 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

💵 Cena szkolenia:

400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł brutto
400,00 zł + VAT ZW = 400,00 zł brutto*

* Cena w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Masz pytania odnośnie kursu?

Zadzwoń lub napisz do nas

e-mail: kontakt@pep-edu.pl

tel. 737 874 614
tel. 603 801 618

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Wyzwania stojące przed współczesną szkołą. Demoralizacja i przeciwdziałanie przemocy. Obowiązki przedstawicieli oświaty
12 marzec 2020 r. Toruń
Cena za uczestnika 400,00 netto + 23% VAT

Aby wysłać zgłoszenie, proszę wypełnić wszystkie pola

Dane zgłaszającego

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

E-mail osoby zgłaszającej:

Stanowisko:

Dane do faktury

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Dane osoby (1)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (2)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (3)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:


Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że ww. szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu, dlatego korzystamy z przysługującego nam zwolnienia z VAT.

TAK (jeżeli podlega zwolnieniu z VAT 23%)NIE (jeżeli nie podlega zwolnieniu VAT 23%)

Warunki dokonania zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność za udział w szkoleniu powinna być zrealizowana nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia w formie przedpłaty na konto bankowe.
2.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy w szczególności w sytuacji: nie zebrania grupy i niedyspozycji trenera. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i akceptuję treści w nim zawarte.

Regulamin

Aby wysłać zgłoszenie proszę zaznaczyć wszystkich pola do akceptacji

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Wyzwania stojące przed współczesną szkołą. Demoralizacja i przeciwdziałanie przemocy. Obowiązki przedstawicieli oświaty
13 marzec 2020 r. Bydgoszcz
Cena za uczestnika 400,00 netto + 23% VAT

Aby wysłać zgłoszenie, proszę wypełnić wszystkie pola

Dane zgłaszającego

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

E-mail osoby zgłaszającej:

Stanowisko:

Dane do faktury

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Dane osoby (1)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (2)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (3)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:


Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że ww. szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu, dlatego korzystamy z przysługującego nam zwolnienia z VAT.

TAK (jeżeli podlega zwolnieniu z VAT 23%)NIE (jeżeli nie podlega zwolnieniu VAT 23%)

Warunki dokonania zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność za udział w szkoleniu powinna być zrealizowana nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia w formie przedpłaty na konto bankowe.
2.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy w szczególności w sytuacji: nie zebrania grupy i niedyspozycji trenera. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i akceptuję treści w nim zawarte.

Regulamin

Aby wysłać zgłoszenie proszę zaznaczyć wszystkich pola do akceptacji