Szkolenie dla pracowników DPS. Przyjęcie do DPS, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kuratorów i opiekunów.

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz

🗓️ Termin:

zawieszone z powodu COVID – 19

Czas:

Miejsce szkolenia: Toruń

🗓️ Termin:

zawieszone z powodu COVID – 19

Czas:

Szkolenie dla pracowników DPS – opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników domów pomocy społecznej, w szczególności kuratorów i opiekunów osób ubezwłasnowolnionych, kandydatów na kuratorów i opiekunów. Podczas szkolenia omówiona zostanie procedura przyjęcia do DPS – za zgodą osoby, która ma być umieszczona w DPS oraz bez jej zgody. Wskażemy na postępowanie w przypadku umieszczenia w DPS osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych.

Czym jest instytucja ubezwłasnowolnienia? Jak wygląda procedura ubezwłasnowolnienia? Jakie są konsekwencje prawne ubezwłasnowolnienia? Wyjaśnimy jak pracownik socjalny może doprowadzić do ubezwłasnowolnienia danej osoby.

Dzięki szkoleniu otrzymacie Państwo wiedzę na temat: jakie wymogi musi spełniać kandydat na kuratora/ opiekuna, jak wygląda procedura ustanawiania opiekuna/ kuratora, jak kształtują się obowiązku opiekuna/ kuratora.

W trakcie spotkania poruszona zostanie kwestia odpowiedzialności jaka ciąży na opiekunach i kuratorach (odpowiedzialność za nienależyte sprawowanie opieki/ kurateli, odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez osobę ubezwłasnowolnioną  osobom trzecim). Odpowiemy na pytanie jak uchronić się od odpowiedzialności.

Przeanalizowane zostaną wybrane zagadnienia prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego (m.in. kwestie związane z alimentacją, przeniesieniem własności, dziedziczenia, odpowiedzialności za długi spadkowe, zdolność do testowania, kwestia zaciągania zobowiązań przez osoby ubezwłasnowolnione). Omówione zostaną także kwestie związane z depozytami. Przeanalizowane zostaną najważniejsze przepisy odnoszące się do postępowania z depozytem. Odpowiemy na pytania, co zrobić z depozytem, jeśli zmarły mieszkaniec nie miał rodziny.

Celem szkolenia jest przygotowanie kuratorów i opiekunów (a także kandydatów na kuratorów i opiekunów) do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania powierzonych im obowiązków.

Przyjęcie do DPS, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kuratorów i opiekunów – szczegóły szkolenia

 1. PRZYJĘCIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 • przyjęcie za zgodą osoby, która ma być umieszczona w DPS
 • przyjęcie bez zgody osoby, która ma być umieszczona w DPS
 • przyjęcie do DPS osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej – konieczność uzyskania zgody sądu
 • wniosek organu do spraw pomocy społecznej o przyjęcie do domu pomocy społecznej
 • realizacja postanowienia sądowego o przyjęciu do DPS

2. ISTOTA UBEZWŁASNOWOLNIENIA

 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite – przesłanki do ubezwłasnowolnienia
 • pojęcie pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej, brak zdolności do czynności prawnej
 • konsekwencje prawne ubezwłasnowolnienia
 • cel ubezwłasnowolnienia

3. PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

 • kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
 • opiekun osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie
 • obowiązku kuratora i opiekuna
 • zarządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej, w tym dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPIEKUNÓW I KURATORÓW

 • odpowiedzialność za nienależyte sprawowanie opieki / kurateli
 • odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez osobę ubezwłasnowolnioną osobom trzecim
 • jak uchronić się od odpowiedzialności?

5. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO ORAZ PRAWA CYWILNEGO

 • alimentacja
 • przeniesienie własności (sprzedaż, darowizna, umowa dożywocia)
 • dziedziczenie, odpowiedzialność za długi spadkowe, zdolność do testowania
 • zaciąganie zobowiązań przez osoby ubezwłasnowolnione, skutki prawne oraz uchylenie się od skutków prawnych zaciągniętych zobowiązań

6. DEPOZYT

 • regulacje prawne związane z depozytami,
 • uregulowania wewnętrzne dotyczące depozytów (m.in. sposób tworzenia procedury)
 • sposoby przechowywania depozytów
 • postępowanie z depozytem mieszkańca (m.in. przekazanie, odbiór czy likwidacja),
 • możliwości zwrotu kosztów poniesionych przez DPS w związku z depozytem.
 • dziedziczenie środków zgromadzonych na depozycie

7. ANALIZA ORZECZNICTWA, DYSKUSJA

Informacje organizacyjne

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników domów pomocy społecznej
 • osób sprawujących opiekę prawną nad podopiecznym
 • kandydatów na kuratorów i opiekunów

Korzyści z szkolenia

 • praktyczna wiedza przekazana w przystępny sposób
 • duża ilość przykładów z praktyki
 • materiały, które wykorzystasz w codziennej pracy
Szkolenie dla pracowników DPS

Broszura szkolenia

Formularz pisemny

Cena szkolenia

Dla uczestników:

 • materiały dydaktyczne i materiałów piśmienniczych
 • imienne certyfikatów ukończenia szkolenia
 • catering/ serwis kawowy
 • poszkoleniowy kontakt z trenerem

Rabaty: 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

💵 Cena szkolenia:

400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł brutto
400,00 zł + VAT ZW = 400,00 zł brutto*

Masz pytania odnośnie tego szkolenia?

Zadzwoń lub napisz do nas

e-mail: kontakt@pep-edu.pl

tel. 737 874 614
tel. 603 801 618

* Cena w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Szkolenie dla pracowników DPS. Przyjęcie do DPS, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kuratorów i opiekunów.
16 marzec 2020 r. Bydgoszcz
Cena za uczestnika 400,00 netto + 23% VAT

Aby wysłać zgłoszenie, proszę wypełnić wszystkie pola

Dane zgłaszającego

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

E-mail osoby zgłaszającej:

Stanowisko:

Dane do faktury

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Dane osoby (1)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (2)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (3)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:


Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że ww. szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu, dlatego korzystamy z przysługującego nam zwolnienia z VAT.

TAK (jeżeli podlega zwolnieniu z VAT 23%)NIE (jeżeli nie podlega zwolnieniu VAT 23%)

Warunki dokonania zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność za udział w szkoleniu powinna być zrealizowana nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia w formie przedpłaty na konto bankowe.
2.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy w szczególności w sytuacji: nie zebrania grupy i niedyspozycji trenera. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i akceptuję treści w nim zawarte.

Regulamin

Aby wysłać zgłoszenie proszę zaznaczyć wszystkich pola do akceptacji

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Szkolenie dla pracowników DPS. Przyjęcie do DPS, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kuratorów i opiekunów.
20 marzec 2020 r. Toruń
Cena za uczestnika 400,00 netto + 23% VAT

Aby wysłać zgłoszenie, proszę wypełnić wszystkie pola

Dane zgłaszającego

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

E-mail osoby zgłaszającej:

Stanowisko:

Dane do faktury

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Dane osoby (1)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (2)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (3)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:


Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że ww. szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu, dlatego korzystamy z przysługującego nam zwolnienia z VAT.

TAK (jeżeli podlega zwolnieniu z VAT 23%)NIE (jeżeli nie podlega zwolnieniu VAT 23%)

Warunki dokonania zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność za udział w szkoleniu powinna być zrealizowana nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia w formie przedpłaty na konto bankowe.
2.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy w szczególności w sytuacji: nie zebrania grupy i niedyspozycji trenera. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i akceptuję treści w nim zawarte.

Regulamin

Aby wysłać zgłoszenie proszę zaznaczyć wszystkich pola do akceptacji