605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

OPIS KURSU

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego – niezbędną do prawidłowego i skutecznego przeprowadzania postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.

Zapoznają się ze zmianami w przepisach, które mają kluczowe znaczenie w usprawnieniu procedur administracyjnych.

Uczestnicy poznają różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA. Wszystkie zagadnienia przedstawione zostaną przy użyciu praktycznych przykładów o różnym stopniu jurydycznego skomplikowania, a także w oparciu o orzecznictwo i naukę prawa.

TERMINY

 

zawieszone z powodu COVID – 19Toruń

zawieszone z powodu COVID – 19Bydgoszcz

SZKOLENIE DLA

 • pracowników administracyjnych
 • osób rozpoczynających pracę w administracji publicznej
 • osób posiadających doświadczenie w prowadzeniu postępowań oraz wydawaniu decyzji administracyjnych

KORZYŚCI Z SZKOLENIA

 

 • praktyczna wiedza przekazana w przystępny sposób
 • duża ilość przykładów z praktyki
 • materiały, które wykorzystasz w codziennej pracy

PROGRAM KURSU

1. KPA JAKO PODSTAWOWA REGULACJA PROCEDURALNA

 • potrzeby nowelizacji ustawy z 2017 r.

2. ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, W TYM ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI Z 2017 R.:

 • zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate”
 • zasady proporcjonalności, bezstronności i zasada równego traktowania
 • zasada pewności prawa
 • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania
 • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
 • zmiany dot. zasady dwuinstancyjności i definicja decyzji prawomocnej

3. STRONA PODMIOTOWA POSTĘPOWANIA

 • strony i podmioty na prawach strony
 • udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego

4. REGULACJE PROCEDURALNE

 • terminy załatwiania spraw
 • bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie i procedura jego rozpoznania; obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, skutki niedochowania terminu
 • doręczenia
 • wezwania
 • zasady udostępniania akt stronom
 • zawieszenie i umorzenie postępowania

5. DECYZJA ADMINISTRACYJNA

 • elementy decyzji
 • rodzaje decyzji administracyjnych

6. POZOSTAŁE ZMIANY WPROWADZONE NOWELIZACJĄ Z 2017 R.

 • obowiązek wskazania niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony
 • nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony
 • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda
 • szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym
 • mediacje i ugoda
 • zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych

7. ANALIZA WYBRANEGO ORZECZNICTWA, DYSKUSJA

Dla uczestników:

 • materiały dydaktyczne i materiałów piśmienniczych
 • imienne certyfikatów ukończenia szkolenia
 • catering/ serwis kawowy
 • poszkoleniowy kontakt z trenerem

 

Rabaty: 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

Zapisz się już dziś

Kodeks postępowania administracyjnego – praktyczne szkolenie dla pracowników administracji publicznej

TERMIN

zawieszone z powodu COVID – 19Toruń

zawieszone z powodu COVID – 19Bydgoszcz

CENA

400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł brutto

* Cena w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

 

Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x