605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

OPIS KURSU

 

Przeanalizowany zostanie problem ochrony dokumentacji oraz danych gromadzonych w związku z realizacją procedury Niebieskiej Karty, w szczególności w kontekście RODO oraz zmian jakie weszły w życie w maju tego roku (dotyczące zasad udostępniania dokumentacji).

Przeanalizowane zostaną najnowsze oraz proponowane zmiany przepisów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Chodzi przede wszystkim o analizę najważniejszych założeń projektu o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz założeń projektu tzw. ustawy antyprzemocowej (w tym nowe uprawnienia dla Policji, nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się do mieszkania, szybkie terminy sądowe).

Na spotkaniu omówimy zagadnienia prawa rodzinnego, szczególnie istotne z punktu widzenia osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaprezentowane zostaną także plany znowelizowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (zmiany w dotyczące m. in. opieki naprzemiennej nad dzieckiem, sankcji za nieprzestrzeganie orzeczeń sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, alimentacji, w tym nakazowego postępowania alimentacyjnego, rodzinnego postępowania informacyjnego jako elementu obowiązkowego poprzedzającego rozwód).

TERMINY

 

zawieszone z powodu COVID – 19Bydgoszcz

zawieszone z powodu COVID – 19Toruń

zawieszone z powodu COVID – 19Grudziądz

SZKOLENIE DLA

 • członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w szczególności pracowników ośrodków pomocy społecznej, funkcjonariuszy policji
 • osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • poszukujących wiedzy na temat najnowszych zmian w prawi

KORZYŚCI Z SZKOLENIA

 

 • analiza proponowanych zmian w przepisach
 • wiedza przekazana w przystępny sposób
 • praktyczna wiedza dotycząca prowadzenia procedury Niebieskiej Karty
 • szeroki wachlarz przykładów z praktyki sądowej
 • materiały do wykorzystania w codziennej pracy

PROGRAM KURSU

1. PRZEMOC W RODZINIE A KONFLIKT

 • rozróżnienie przypadków przemocy w rodzinie i konfliktu
 • próba zdefiniowania konfliktu
 • konflikt w kontekście procedury Niebieskiej Karty oraz w orzecznictwie sądowym

2. PRAWNY OBOWIĄZEK REAGOWANIA NA PRZEMOC

 • analiza wybranych przepisów (art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 231 i 240 KK oraz art. 304 KPK) w kontekście odpowiedzialność służb za niepodejmowanie działań
 • przypadki niedopełnienia obowiązków oraz konsekwencje prawne – analiza wybranych przypadków

3. NIEBIESKA KARTA JAKO DOWÓD W POSTĘPOWANIACH

 • wnioski o wydanie dokumentacji z procedury NK
 • pełnomocnik w procedurze NK – zasady dopuszczania do udziału w posiedzeniu ZI pełnomocnika osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy lub pełnomocnik osoby doświadczającej przemocy w rodzinie
 • wykorzystanie dokumentacji zgromadzonej w ramach procedury NK w postępowaniu cywilnym (w sprawach o rozwód, w sprawach rodzinnych, opiekuńczych),
 • wykorzystanie dokumentacji zgromadzonej w ramach procedury NK w sprawach karnych
 • członkowie ZI i GR jako świadkowie w sprawach karnych i cywilnych, zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. RODO W PROCEDURZE NIEBIESKIEJ KARTY

 • analiza przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • analiza ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. PLANY ZNOWELIZOWANIA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE. PROJEKT USTAWY ANTYPRZEMOCOWEJ AUTORSTWA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

 • analiza najważniejszych założeń projektu o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • analiza najważniejszych założeń projektu tzw. ustawy antyprzemocowej, w tym nowe uprawnienia dla Policji (nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się do mieszkania, szybkie terminy sądowe)

6. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO UŻYTECZNE  W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

 • analiza wybranych przepisów, praca na kazusach (m. in. rozwód i separacja, alimentacja, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, odpowiedzialność za długi małżonka)

7. NOWELIZACJA KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

 • opieka naprzemienna nad dzieckiem (przy rozwodzie, separacji, w przypadku rozstaniu rodziców)
 • sankcje za nieprzestrzeganie orzeczenia sądu / ugody sądowej w przedmiocie kontaktów z dzieckiem
 • zmiany w zakresie alimentacji: natychmiastowe świadczenia alimentacyjne ( alimenty z tabeli), alimenty dla dzieci do 25 roku życia, postępowanie nakazowe alimentacyjne
 • rodzinne postępowanie informacyjne jako obligatoryjne postępowanie poprzedzające rozwód i separację

8. ANALIZA ORZECZNICTWA, DYSKUSJA

Dla uczestników:

 • materiały dydaktyczne i materiałów piśmienniczych
 • imienne certyfikatów ukończenia szkolenia
 • catering/ serwis kawowy
 • poszkoleniowy kontakt z trenerem

 

Rabaty: 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

Zapisz się już dziś

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Analiza wybranych zagadnień. Omówienie proponowanych zmian w prawie.

TERMIN

zawieszone z powodu COVID – 19Bydgoszcz

zawieszone z powodu COVID – 19Toruń

zawieszone z powodu COVID – 19Grudziądz

CENA

400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł brutto

* Cena w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

 

Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x