605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

OPIS KURSU

 

Czym jest instytucja ubezwłasnowolnienia? Jak wygląda procedura ubezwłasnowolnienia? Jakie są konsekwencje prawne ubezwłasnowolnienia? Wyjaśnimy jak pracownik socjalny może doprowadzić do ubezwłasnowolnienia danej osoby.

Dzięki szkoleniu otrzymacie Państwo wiedzę na temat: jakie wymogi musi spełniać kandydat na kuratora/ opiekuna, jak wygląda procedura ustanawiania opiekuna/ kuratora, jak kształtują się obowiązku opiekuna/ kuratora.

W trakcie spotkania poruszona zostanie kwestia odpowiedzialności jaka ciąży na opiekunach i kuratorach (odpowiedzialność za nienależyte sprawowanie opieki/ kurateli, odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez osobę ubezwłasnowolnioną  osobom trzecim). Odpowiemy na pytanie jak uchronić się od odpowiedzialności.

Przeanalizowane zostaną wybrane zagadnienia prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego (m.in. kwestie związane z alimentacją, przeniesieniem własności, dziedziczenia, odpowiedzialności za długi spadkowe, zdolność do testowania, kwestia zaciągania zobowiązań przez osoby ubezwłasnowolnione). Omówione zostaną także kwestie związane z depozytami. Przeanalizowane zostaną najważniejsze przepisy odnoszące się do postępowania z depozytem. Odpowiemy na pytania, co zrobić z depozytem, jeśli zmarły mieszkaniec nie miał rodziny.

Celem szkolenia jest przygotowanie kuratorów i opiekunów (a także kandydatów na kuratorów i opiekunów) do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania powierzonych im obowiązków.

TERMINY

 

zawieszone z powodu COVID – 19Bydgoszcz

zawieszone z powodu COVID – 19Toruń

SZKOLENIE DLA

 • pracowników domów pomocy społecznej
 • osób sprawujących opiekę prawną nad podopiecznym
 • kandydatów na kuratorów i opiekunów

KORZYŚCI Z SZKOLENIA

 

 • praktyczna wiedza przekazana w przystępny sposób
 • duża ilość przykładów z praktyki
 • materiały, które wykorzystasz w codziennej pracy

PROGRAM KURSU

1. PRZYJĘCIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 • przyjęcie za zgodą osoby, która ma być umieszczona w DPS
 • przyjęcie bez zgody osoby, która ma być umieszczona w DPS
 • przyjęcie do DPS osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej – konieczność uzyskania zgody sądu
 • wniosek organu do spraw pomocy społecznej o przyjęcie do domu pomocy społecznej
 • realizacja postanowienia sądowego o przyjęciu do DPS

2. ISTOTA UBEZWŁASNOWOLNIENIA

 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite – przesłanki do ubezwłasnowolnienia
 • pojęcie pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej, brak zdolności do czynności prawnej
 • konsekwencje prawne ubezwłasnowolnienia
 • cel ubezwłasnowolnienia

3. PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

 • kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
 • opiekun osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie
 • obowiązku kuratora i opiekuna
 • zarządzanie majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej, w tym dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPIEKUNÓW I KURATORÓW

 • odpowiedzialność za nienależyte sprawowanie opieki / kurateli
 • odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez osobę ubezwłasnowolnioną osobom trzecim
 • jak uchronić się od odpowiedzialności?

5. WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO ORAZ PRAWA CYWILNEGO

 • alimentacja
 • przeniesienie własności (sprzedaż, darowizna, umowa dożywocia)
 • dziedziczenie, odpowiedzialność za długi spadkowe, zdolność do testowania
 • zaciąganie zobowiązań przez osoby ubezwłasnowolnione, skutki prawne oraz uchylenie się od skutków prawnych zaciągniętych zobowiązań

6. DEPOZYT

 • regulacje prawne związane z depozytami,
 • uregulowania wewnętrzne dotyczące depozytów (m.in. sposób tworzenia procedury)
 • sposoby przechowywania depozytów
 • postępowanie z depozytem mieszkańca (m.in. przekazanie, odbiór czy likwidacja),
 • możliwości zwrotu kosztów poniesionych przez DPS w związku z depozytem.
 • dziedziczenie środków zgromadzonych na depozycie

7. ANALIZA ORZECZNICTWA, DYSKUSJA

Dla uczestników:

 • materiały dydaktyczne i materiałów piśmienniczych
 • imienne certyfikatów ukończenia szkolenia
 • catering/ serwis kawowy
 • poszkoleniowy kontakt z trenerem

 

Rabaty: 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

Zapisz się już dziś

Szkolenie dla pracowników DPS. Przyjęcie do DPS, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kuratorów i opiekunów.

TERMIN

zawieszone z powodu COVID – 19Bydgoszcz

zawieszone z powodu COVID – 19Toruń

CENA

400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł brutto

* Cena w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

 

Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x