605 330 265 603 801 618 kontakt@pep-edu.pl

RPD o odebraniu dziecka przez kuratora sądowego

Kurator sądowy –  procedura odebrania dziecka w świetle przepisów kpc

Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na konieczność nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego poprzez wprowadzenie przepisu pozwalającego na wydanie rozporządzenia regulującego procedurę przymusowego odebrania dziecka. Procedura pozwoli na jasne, systemowe i nie budzące wątpliwości interpretacyjnych uregulowanie sposobu postępowania kuratora jak również innych służb w niej uczestniczących. W przekonaniu Rzecznika brakuje rozwiązań, które w sposób precyzyjny określałyby kompetencję poszczególnych osób uczestniczących w w/w procedurze.

Rzecznik Praw Dziecka o odebraniu dziecka z rodziny biologicznej

Impulsem do wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka było skierowane do Rzecznika pismo poruszające problem braku przepisów regulujących procedurę oraz kompetencje pracowników służb sądowych, wspierania rodziny, pomocy społecznej i Policji przy czynnościach odebrania dziecka z rodziny biologicznej w sytuacji zlecenia kuratorowi sądowemu zgodnie z art. 5986 Kodeksu postępowania cywilnego przymusowego odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Jak podnosi Rzecznik Praw Dziecka organizatorem oraz jednoczesnym wykonawcą przymusowego odebrania dziecka jest kurator sądowy. Wyznacza on miejsce, termin, w którym ta czynność zostanie wykonana, powiadamia o terminie tychże czynności a w razie potrzeby pomocy odpowiednich instytucji, w tym organów pomocy społecznej oraz sporządza do akt sprawy pisemną notatkę z przebiegu w/w czynności.

Od początku obowiązywania powyższych przepisów, tj. od 27 września 2001 r.,  podnoszono problem braku precyzyjnych regulacji określających szczególny tryb postępowania kuratora sądowego, któremu Sąd nakazał przymusowe odebranie dziecka oraz innych osób/służb współdziałających z kuratorem przy odbieraniu osoby. Brakuje rozwiązań, które w sposób precyzyjny określałyby kompetencję poszczególnych osób uczestniczących w procedurze odebrania dziecka (kuratora, osoby uprawnionej albo osoby lub przedstawiciela instytucji przez niego upoważnionej, funkcjonariusza Policji pracownika organu opieki społecznej lub innej powołanej do tego instytucji) oraz zasady ich współpracy. Jednocześnie Rzecznik wskazał na brak przepisów regulujących sposób postępowania prokuratora w przypadku podjęcia informacji od kuratora o udaremnieniu mu wykonania orzeczenia o odebraniu osoby. Zapraszamy do zapoznania się z treścią wystąpienia.

Rzecznik praw dziecka
raport

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka


Sprawdź dostępne terminy naszych szkoleń.

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH NASZYCH SZKOLEŃ

x