Kodeks postępowania administracyjnego – praktyczne szkolenie dla pracowników administracji publicznej

Miejsce szkolenia: Toruń

🗓️ Termin:

zawieszone z powodu COVID – 19

Czas:

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz

🗓️ Termin:

zawieszone z powodu COVID – 19

Czas:

Kodeks postępowania administracyjnego

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej, samorządowych jednostek organizacyjnych, a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób posiadających już doświadczenie w prowadzeniu postępowań oraz wydawaniu decyzji administracyjnych, jak też osób, dla których jest to nowe zadanie.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego – niezbędną do prawidłowego i skutecznego przeprowadzania postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. Zapoznają się ze zmianami w przepisach, które mają kluczowe znaczenie w usprawnieniu procedur administracyjnych. Uczestnicy poznają różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA. Wszystkie zagadnienia przedstawione zostaną przy użyciu praktycznych przykładów o różnym stopniu jurydycznego skomplikowania, a także w oparciu o orzecznictwo i naukę prawa.

Szczegóły szkolenia dla pracowników administracji publicznej

1. KPA JAKO PODSTAWOWA REGULACJA PROCEDURALNA

 • potrzeby nowelizacji ustawy z 2017 r.

2. ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, W TYM ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI Z 2017 R.:

 • zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate”
 • zasady proporcjonalności, bezstronności i zasada równego traktowania
 • zasada pewności prawa
 • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania
 • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
 • zmiany dot. zasady dwuinstancyjności i definicja decyzji prawomocnej

3. STRONA PODMIOTOWA POSTĘPOWANIA

 • strony i podmioty na prawach strony
 • udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego

4. REGULACJE PROCEDURALNE

 • terminy załatwiania spraw
 • bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie i procedura jego rozpoznania; obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, skutki niedochowania terminu
 • doręczenia
 • wezwania
 • zasady udostępniania akt stronom
 • zawieszenie i umorzenie postępowania

5. DECYZJA ADMINISTRACYJNA

 • elementy decyzji
 • rodzaje decyzji administracyjnych

6. POZOSTAŁE ZMIANY WPROWADZONE NOWELIZACJĄ Z 2017 R.

 • obowiązek wskazania niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony
 • nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony
 • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda
 • szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym
 • mediacje i ugoda
 • zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych

7. ANALIZA WYBRANEGO ORZECZNICTWA, DYSKUSJA

Informacje organizacyjne

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników administracyjnych
 • osób rozpoczynających pracę w administracji publicznej
 • osób posiadających doświadczenie w prowadzeniu postępowań oraz wydawaniu decyzji administracyjnych

Korzyści z szkolenia

 • praktyczna wiedza przekazana w przystępny sposób
 • duża ilość przykładów z praktyki
 • materiały, które wykorzystasz w codziennej pracy
szkolenie prawne

Broszura szkolenia

Formularz pisemny

Cena szkolenia

Dla uczestników:

 • materiały dydaktyczne i materiałów piśmienniczych
 • imienne certyfikatów ukończenia szkolenia
 • catering/ serwis kawowy
 • poszkoleniowy kontakt z trenerem

Rabaty: 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

💵 Cena szkolenia:

400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł brutto
400,00 zł + VAT ZW = 400,00 zł brutto*

* Cena w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Masz pytania odnośnie szkolenia?

Zadzwoń lub napisz do nas

e-mail: kontakt@pep-edu.pl

tel. 737 874 614
tel. 603 801 618

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Kodeks postępowania administracyjnego – praktyczne szkolenie dla pracowników administracji publicznej
23 marzec 2020 r. Toruń
Cena za uczestnika 400,00 netto + 23% VAT

Aby wysłać zgłoszenie, proszę wypełnić wszystkie pola

Dane zgłaszającego

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

E-mail osoby zgłaszającej:

Stanowisko:

Dane do faktury

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Dane osoby (1)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (2)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (3)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:


Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że ww. szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu, dlatego korzystamy z przysługującego nam zwolnienia z VAT.

TAK (jeżeli podlega zwolnieniu z VAT 23%)NIE (jeżeli nie podlega zwolnieniu VAT 23%)

Warunki dokonania zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność za udział w szkoleniu powinna być zrealizowana nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia w formie przedpłaty na konto bankowe.
2.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy w szczególności w sytuacji: nie zebrania grupy i niedyspozycji trenera. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i akceptuję treści w nim zawarte.

Regulamin

Aby wysłać zgłoszenie proszę zaznaczyć wszystkich pola do akceptacji

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Kodeks postępowania administracyjnego – praktyczne szkolenie dla pracowników administracji publicznej
27 marzec 2020 r. Bydgoszcz
Cena za uczestnika 400,00 netto + 23% VAT

Aby wysłać zgłoszenie, proszę wypełnić wszystkie pola

Dane zgłaszającego

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

E-mail osoby zgłaszającej:

Stanowisko:

Dane do faktury

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Dane osoby (1)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (2)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (3)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:


Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że ww. szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu, dlatego korzystamy z przysługującego nam zwolnienia z VAT.

TAK (jeżeli podlega zwolnieniu z VAT 23%)NIE (jeżeli nie podlega zwolnieniu VAT 23%)

Warunki dokonania zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność za udział w szkoleniu powinna być zrealizowana nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia w formie przedpłaty na konto bankowe.
2.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy w szczególności w sytuacji: nie zebrania grupy i niedyspozycji trenera. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i akceptuję treści w nim zawarte.

Regulamin

Aby wysłać zgłoszenie proszę zaznaczyć wszystkich pola do akceptacji