Ubezwłasnowolnienie. Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kuratorów i opiekunów

Miejsce szkolenia: Grudziądz

🗓️ Termin:

zawieszone z powodu COVID – 19

⌚Czas: 

 

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz

🗓️ Termin:

zawieszone z powodu COVID – 19

Czas:

Ubezwłasnowolnienie – szkolenie

Szkolenie adresowane jest do kuratorów i opiekunów osób ubezwłasnowolnionych, kandydatów na kuratorów i opiekunów, w szczególności do pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz pracowników domów pomocy społecznej.

Wyjaśnione zostanie czym jest instytucja ubezwłasnowolnienia, jak wygląda procedura ubezwłasnowolnienia oraz jakie są konsekwencje prawne ubezwłasnowolnienia. Wyjaśnimy jak pracownik socjalny może doprowadzić do ubezwłasnowolnienia danej osoby.

Jakie wymogi musi spełniać kandydat na kuratora / opiekuna?  Jak wygląda procedura ustanawiania opiekuna / kuratora? Jak kształtują się jego obowiązki? Odpowiedzi na te i wiele więcej pytań, uzyskacie na naszych szkoleniach. W trakcie spotkania poruszona zostanie kwestia odpowiedzialności jaka ciąży na opiekunach i kuratorach m.in. :

 • odpowiedzialność za nienależyte sprawowanie opieki / kurateli,
 • odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym,
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez osobę ubezwłasnowolnioną  osobom trzecim.

Odpowiemy na pytanie: jak uchronić się od odpowiedzialności?

Przeanalizowane zostaną wybrane zagadnienia prawa cywilnego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego m.in. :

 • kwestie związane z alimentacją,
 • przeniesieniem własności,
 • dziedziczenia,
 • odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • zdolność do testowania,
 • kwestia zaciągania zobowiązań przez osoby ubezwłasnowolnione,

Celem szkolenia jest przygotowanie kuratorów i opiekunów (a także kandydatów na kuratorów i opiekunów) do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania powierzonych im obowiązków.

Szczegóły szkolenia – Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kuratorów i opiekunów

1. ISTOTA UBEZWŁASNOWOLNIENIA

 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite – przesłanki do ubezwłasnowolnienia
 • pojęcie pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej, brak zdolności do czynności prawnej
 • konsekwencje prawne ubezwłasnowolnienia
 • cel ubezwłasnowolnienia

2. PROCEDURA UBEZWŁASNOWOLNIENIA

 • krąg osób uprawnionych do wystąpieniem z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie
 • wniosek prokuratora o ubezwłasnowolnienie
 • jak pracownik socjalny może doprowadzić do ubezwłasnowolnienia
 • przebieg postępowania o ubezwłasnowolnienie, opinia biegłych, dowody

3. PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ

 • kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
 • opiekun osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie
 • wymogi, jakie musi spełniać kandydat na kuratora / opiekuna
 • procedura ustanawiania opiekuna / kuratora
 • obowiązku kuratora i opiekuna

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPIEKUNÓW I KURATORÓW

 • odpowiedzialność za nienależyte sprawowanie opieki / kurateli
 • odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez osobę ubezwłasnowolnioną osobom trzecim
 • jak uchronić się od odpowiedzialności?

5. LISTY KANDYDATÓW DO SPRAWOWANIA ROLI OPIEKUNÓW / KURATORÓW PROWADZONE PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

6. UMIESZCZENIE OSOBY UBEZWŁASNOWOLNIONEJ W DPS

 • zgoda sądu na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS

7.WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO ORAZ PRAWA CYWILNEGO

 • alimentacja
 • przeniesienie własności (sprzedaż, darowizna, umowa dożywocia)
 • dziedziczenie, odpowiedzialność za długi spadkowe, zdolność do testowania
 • zaciąganie zobowiązań przez osoby ubezwłasnowolnione, skutki prawne oraz uchylenie się od skutków prawnych zaciągniętych zobowiązań

8.ANALIZA ORZECZNICTWA, DYSKUSJA

Informacje organizacyjne

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników ośrodków pomocy społecznej,
 • pracowników domów pomocy społecznej,
 • opiekunów i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych,
 • kandydatów na opiekunów i kuratorów

Korzyści z szkolenia

 • wiedza przekazana w przystępny sposób,
 • duża ilość przykładów z praktyki,
 • materiały, które wykorzystasz w codziennej pracy
kursy i szkolenia PEP

Broszura szkolenia

Formularz pisemny

Cena szkolenia

Dla uczestników:

 • materiały dydaktyczne i materiałów piśmienniczych
 • imienne certyfikatów ukończenia szkolenia
 • catering/ serwis kawowy
 • poszkoleniowy kontakt z trenerem

Rabaty: 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

💵 Cena szkolenia:

400,00 zł + 23% VAT = 492,00 zł brutto
400,00 zł + VAT ZW = 400,00 zł brutto*

* Cena w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Masz pytania odnośnie szkolenia?

Zadzwoń lub napisz do nas

e-mail: kontakt@pep-edu.pl

tel. 737 874 614
tel. 603 801 618

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Ubezwłasnowolnienie. Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kuratorów i opiekunów

6 marzec 2020 r. Grudziądz

Cena za uczestnika 400,00 netto + 23% VAT

Aby wysłać zgłoszenie, proszę wypełnić wszystkie pola

Dane zgłaszającego

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

E-mail osoby zgłaszającej:

Stanowisko:

Dane do faktury

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Dane osoby (1)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (2)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (3)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:


Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że ww. szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu, dlatego korzystamy z przysługującego nam zwolnienia z VAT.

TAK (jeżeli podlega zwolnieniu z VAT 23%)NIE (jeżeli nie podlega zwolnieniu VAT 23%)

Warunki dokonania zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność za udział w szkoleniu powinna być zrealizowana nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia w formie przedpłaty na konto bankowe.
2.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy w szczególności w sytuacji: nie zebrania grupy i niedyspozycji trenera. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i akceptuję treści w nim zawarte.

Regulamin

Aby wysłać zgłoszenie proszę zaznaczyć wszystkich pola do akceptacji

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Ubezwłasnowolnienie. Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kuratorów i opiekunów
10 marzec 2020 r. Bydgoszcz
Cena za uczestnika 400,00 netto + 23% VAT

Aby wysłać zgłoszenie, proszę wypełnić wszystkie pola

Dane zgłaszającego

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Osoba do kontaktu:

Telefon:

E-mail osoby zgłaszającej:

Stanowisko:

Dane do faktury

Pełna nazwa:

NIP:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Dane osoby (1)

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (2)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:

Dane osoby (3)

Kolejny uczestnik z tej samej instytucji biorący udział w szkoleniu otrzymuje 10% RABATU

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

Adres e-mail:


Zwolnienie z podatku VAT

Oświadczamy, że ww. szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu, dlatego korzystamy z przysługującego nam zwolnienia z VAT.

TAK (jeżeli podlega zwolnieniu z VAT 23%)NIE (jeżeli nie podlega zwolnieniu VAT 23%)

Warunki dokonania zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego zgłoszenia jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność za udział w szkoleniu powinna być zrealizowana nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia w formie przedpłaty na konto bankowe.
2.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja może być dokonana najpóźniej na 5 dni przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy w szczególności w sytuacji: nie zebrania grupy i niedyspozycji trenera. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu i akceptuję treści w nim zawarte.

Regulamin

Aby wysłać zgłoszenie proszę zaznaczyć wszystkich pola do akceptacji